Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. “Mobieltjes en Zo”:
 2. “Opdrachtgever”: De afnemer van zaken en/of diensten van Mobieltjes en Zo.
 3. “Overeenkomst”: Elke schriftelijke, mondelinge of elektronische overeenkomst, die tussen Mobieltjes en Zo en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling dienaangaande alsmede alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering.
 4. “Order”: Elke opdracht van de Opdrachtgever.
 5. “Producten”: Het onderwerp van één of meerder Overeenkomsten.
 6. “Provider”: De aanbieder van diensten op een netwerk voor draadloze telefonie.
 7. “Consument”: De natuurlijk persoon die uitsluitend voor niet professioneel gebruik / privé gebruik zaken en/of diensten van Mobieltjes en Zo afneemt.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Mobieltjes en Zo, alsmede op de tussen Mobieltjes en Zo en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die Overeenkomst betrokken partijen en ongeacht de plaats waar die Overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mobieltjes en Zo en op elke totstandgekomen overeenkomst (op afstand) tussen Mobieltjes en Zo en de Opdrachtgever. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn indien de Opdrachtgever de (online) Order bevestigd/verstuurd.

1.5 Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is / zijn, of vernietigd wordt / worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Mobieltjes en Zo en Opdrachtgever in overleg treden ten einde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

2. Aanbod en Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Mobieltjes en Zo, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod of vrijblijvende offerte door de Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Mobieltjes en Zo het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 Een aanbieding van Mobieltjes en Zo bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order. Aan de aanbiedingen op de internetsite, schriftelijke of mondelinge aanbiedingen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.3 Het uitbrengen van een al dan niet met offerte en/of rapport aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht niet tot het sluiten van een Overeenkomst met de Opdrachtgever.

2.4 Een Overeenkomst komt tot stand tussen Mobieltjes en Zo en de Opdrachtgever:
Indien Mobieltjes en Zo een Order uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail aanvaardt of indien Mobieltjes en Zo zonder nadere kennisgeving aan de Opdrachtgever overgaat tot het uitvoeren van de Order.

In geval van opdracht door de Opdrachtgever zonder voorafgaande aanbieding of offerte van Mobieltjes en Zo, wanneer Mobieltjes en Zo de opdracht binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk bevestigt c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geeft.

2.5 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. die in prijslijsten, aanbiedingen of offertes zijn aangegeven, gelden slechts bij benadering. Geringe afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding, ontbinding of andere aanspraken voor de Opdrachtgever.

2.6 De Opdrachtgever is gehouden inzake de Overeenkomst met de betreffende Provider zijn abonnementsverplichtingen ter zake van de afgesproken minimale looptijd na te komen. De Opdrachtgever ontvangt bij een dergelijke Overeenkomst van Mobieltjes en Zo een korting op de aangeschafte zaak, welke korting eerst definitief wordt na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde looptijd. Deze korting wordt door de Opdrachtgever aan Mobieltjes en Zo gerestitueerd, indien de Opdrachtgever de looptijd niet volmaakt of zijn andere verplichtingen ter zake het abonnement niet nakomt. De Opdrachtgever verbindt zich hierbij uitdrukkelijk jegens Mobieltjes en Zo deze verplichtingen na te komen.

2.7 De Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Mobieltjes en Zo met als onderwerp een (mobiele) telefonie aansluiting is een voorwaardelijke verbintenis. Een weigering van de Provider tot aansluiting van de Opdrachtgever is te beschouwen als ontbindende voorwaarde en zal strekken tot de ontbinding van de Overeenkomst. In dit geval zijn alle door Mobieltjes en Zo reeds geleverde prestaties te beschouwen als onverschuldigd betaald door Mobieltjes en Zo en per direct opeisbaar. Reeds voldane betalingen door de Opdrachtgever zullen binnen twee weken op het rekeningnummer van de Opdrachtgever worden gerestitueerd.

2.8 Mobieltjes en Zo is geen partij bij de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Provider. Op de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Provider zijn de (algemene) voorwaarden van de Provider van toepassing. Indien de Opdrachtgever vragen of problemen heeft met betrekking tot de uitvoering van het contract mobiele telefonie dient de Opdrachtgever zich rechtstreeks tot de Provider te wenden. Mobieltjes en Zo kan daarbij desgewenst een bemiddelende rol vervullen.

3. Prijzen / tarieven en betaling

3.1 Alle prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en slechts geldig binnen de looptijd van een actie.

3.2 Alle prijzen zijn in Euro?s en zijn inclusief B.T.W., tenzij anders vermeld, en exclusief eventuele verpakkingskosten en verzendkosten.

3.3 De prijzen van toestellen, de tarieven en de netwerkacties van de Provider wijzigen met regelmaat. De geldigheidsduur van de aanbieding staat vermeld op de internetsite en in de brief die het contract vergezelt. Om gebruik te kunnen maken van een aanbieding dient het getekende contract en de overige nodige bescheiden voor einddatum van de aanbieding in het bezit van Mobieltjes en Zo te zijn. Mobieltjes en Zo is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen bij TNT Post of een andere door haar gekozen vervoerder.

3.4 Contracten die te laat of buiten looptijd van de aanbieding bij Mobieltjes en Zo worden aangeboden kunnen niet in behandeling genomen worden onder de condities van de verlopen actieperiode. Er vindt geen activatie plaats onder de nieuwe condities totdat de Opdrachtgever hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft. Indien de condities van de nieuwe netwerkactie gelijkwaardig of beter zijn aan die van de verlopen actie dan wordt de Opdrachtgever zonder overleg geactiveerd.

3.5 Mobieltjes en Zo behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen.

3.6 Bij aankopen door de Opdrachtgever waarbij een betaling aan Mobieltjes en Zo dient plaats te vinden, dient deze betaling, direct op het moment van levering van de aankoop aan de Opdrachtgever contant te geschieden, of door overmaking op de bankrekening van Mobieltjes en Zo te zijn voldaan voor de levering aan de Opdrachtgever. Ook kan betaling via iDeal, credit card, onder rembours of op factuur in bepaalde gevallen plaatsvinden.

3.7 Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft Mobieltjes en Zo het recht vanaf de vervaldatum van de betalingstermijn een marktconforme rente van tenminste 1% per maand aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, onverminderd de verder aan Mobieltjes en Zo toekomende rechten ter zake.

3.8 Alle buitengerechtelijke incassokosten, die door Mobieltjes en Zo worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van de Opdrachtgever.

3.9 Verrekening is niet toegestaan, tenzij Mobieltjes en Zo de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk heeft erkend en uitdrukkelijk met verrekening instemt.

3.10 De door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van de langst openstaande vordering van Mobieltjes en Zo tegen de Opdrachtgever en van alle verschuldigde rente en kosten die met die vordering in verband staan, zelfs al vermeld de Opdrachtgever dat de betreffende betaling een latere vordering betreft.

3.11 Betaalmethodes van Klarna In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

 • Achteraf Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

4. Levering, risico en eigendomsvoorbehoud

4.1 Een eventueel door Mobieltjes en Zo vermelde leveringstermijn kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een leveringstermijn kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens Mobieltjes en Zo, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Mobieltjes en Zo.

4.2 De Opdrachtgever dient alvorens de bestelling in ontvangst te nemen te controleren of de verpakking en het daarop aangebrachte afsluitingsmateriaal beschadigd is. Indien de Opdrachtgever constateert dat er sprake is van een geopende verpakking, beschadigde verpakking of beschadigd en/of hersteld afsluitingsmateriaal dient het pakket te worden geweigerd en dient de Opdrachtgever Mobieltjes en Zo zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van het geconstateerde.

4.3 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp zijn van een Overeenkomst tussen Mobieltjes en Zo en de Opdrachtgever, gaat op de Opdrachtgever over op het moment van levering van die zaken aan de Opdrachtgever.

4.4 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald is, wordt de wijze van transport, verzending en verpakking, e.d. bepaald door Mobieltjes en Zo, zonder dat hiervoor enige aansprakelijkheid aanvaardt.

4.5 Mobieltjes en Zo zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de Opdrachtgever terugbetaald. De gesloten overeenkomt met de Provider kan niet worden ontbonden.

4.6 Mobieltjes en Zo vergoedt geen abonnementskosten of activatiekosten over de periode dat de Opdrachtgever reeds is aangesloten maar nog geen beschikking heeft over een door Mobieltjes en Zo geleverd gsmtoestel of simkaart. Indien de levertijd vanaf het moment van activatie langer beloopt dan 5 werkdagen dan kan de simkaart op verzoek van de Opdrachtgever in voorloop van de gehele bestelling reeds verzonden worden. De kosten van deze verzending komen voor rekening van Mobieltjes en Zo.

4.7 Alle door Mobieltjes en Zo geleverde zaken blijven eigendom van Mobieltjes en Zo of diens toeleveranciers totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

5. Zichttermijn voor consumenten

5.1 De Wet Koop op Afstand stelt dat een overeenkomst, gedurende 7 werkdagen (de zichttermijn), door een Consument kan worden herroepen. Zakelijke Opdrachtgevers zijn uitgesloten van de Wet Koop op Afstand. LET OP! GEBRUIKTE TOESTELLEN VALLEN HIER NIET ONDER DEZE ZIJN UITGESLOTEN VAN DE WET KOOP OP AFSTAND!

5.2 De zichttermijn treedt in na ontvangst van de bestelling en duurt 7 werkdagen. Na het verstrijken van de zichttermijn moet de Consument de verplichtingen van de Overeenkomst nakomen.

5.3 Voor zover niet anders aangegeven, heeft de Consument na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden het recht de Overeenkomst te ontbinden en de bestelling onverwijld na deze termijn te retourneren. Bij schriftelijke ontbinding binnen de genoemde termijn zal Mobieltjes en Zo, binnen 14 dagen nadat de bestelling retour is ontvangen, de reeds betaalde bedragen restitueren of in overleg met de Consument trachten een gelijkwaardig product te leveren. LET OP! GEBRUIKTE TOESTELLEN GEVEN WIJ GEEN GELD VOOR TERUG! U KRIJGT HIERVOOR EEN TEGOEDBON OF U MAG IETS GELIJKWAARDIG UITZOEKEN!

5.4 Zaken dienen te allen tijde onbeschadigd, ongebruikt en in originele verpakking te worden geretourneerd. Indien de zaken niet aan deze eis voldoen vervalt de aanspraak van de Consument op enige vergoeding of omruilen.

5.5 Mobieltjes en Zo aanvaardt retour gezonden zaken slechts indien en voor zover zij over terugzending van tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail op de hoogte is gesteld, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Mobieltjes en Zo opgegeven adres zijn geretourneerd. De kosten voor het retourneren van de zaak zijn voor rekening van de Consument. Mobieltjes en Zo neemt geen ongefrankeerde zendingen aan.

5.6 Wanneer aan het geleverde zaak een contract is gekoppeld van een Provider, dan heeft het in onderhavig artikel 5 bepaalde geen betrekking op dit contract. De Consument dient zich bij eventuele klachten over deze dienst zich te wenden tot deze opdrachtnemer.

6. Verzuim

6.1 Indien de Opdrachtgever tekort schiet in enige verplichting uit een Overeenkomst met Mobieltjes en Zo, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de Opdrachtgever, of stilligging, of liquidatie van diens bedrijf wordt de Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

6.2 In het geval van een van de in het vorige lid van dit artikel genoemde omstandigheden, is Mobieltjes en Zo gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de verder aan Mobieltjes en Zo toekomende rechten ter zake, zonder dat in gebreke stelling daartoe vereist is, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

6.3 Indien de Opdrachtgever, buiten de in lid 1 van dit artikel bedoelde nalatigheden, haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van een verbintenis door Mobieltjes en Zo niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is Mobieltjes en Zo gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de Opdrachtgever daartoe door Mobieltjes en Zo in gebreke is gesteld de Overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daar rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van Mobieltjes en Zo om van de Opdrachtgever vergoeding van geleden verlies en / of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de Opdrachtgever veroorzaakte verhindering in de nakoming door Mobieltjes en Zo voortduurt, door de Opdrachtgever van Mobieltjes en Zo geen nakoming kunnen worden gevorderd, terwijl Mobieltjes en Zo gerechtigd is van de Opdrachtgever vergoeding van de in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de Opdrachtgever.

6.4 In het geval dat levering heeft plaatsgevonden voor daadwerkelijke aansluiting door de Provider dient de Opdrachtgever bij een eventuele weigering tot aansluiting de geleverde goederen terug in het bezit te brengen van Mobieltjes en Zo. De kosten hiervan komen voor rekening van Mobieltjes en Zo. In geen geval kan de Opdrachtgever de goederen langer dan nodig onder zich houden en dienen deze onverwijld na kennisgeving door Mobieltjes en Zo terugbezorgd te worden. Indien de Opdrachtgever haar medewerking tot nakoming van de ongedaanmaking niet naar behoren vervult is Mobieltjes en Zo gerechtigd om binnen 8 dagen na ingebrekestelling over te gaan tot revindicatie van de zaken. Kosten hiervan en eventueel gederfde winst zullen voor rekening van de Opdrachtgever komen.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Mobieltjes en Zo aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door de Opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis van Mobieltjes en Zo.

7.2 Mobieltjes en Zo aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake van eventuele rechten en verplichtingen uit de abonnementsovereenkomst met de betreffende Provider.

7.3 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden voor zover de schade niet het gevolg is van opzet of grove schuld van Mobieltjes en Zo of van leidinggevende ondergeschikten van Mobieltjes en Zo. Enige erkenning van schuld door hiertoe niet bevoegde personen of medewerkers, kan Mobieltjes en Zo op geen enkele wijze binden.

7.4 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Mobieltjes en Zo geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor risico van Mobieltjes en Zo in geval van Overmacht.

8. Overmacht

8.1 Indien Mobieltjes en Zo door een niet toerekenbare tekortkoming (?Overmacht?) niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van de Overeenkomst opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

8.2 In het geval van een Overmachttoestand dienen beide partijen elkaar hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.

8.3 Indien de Overmachttoestand, anders dan in het geval van (niet)levering, langer dan 3 maanden heeft geduurd, hebben zowel Opdrachtgever als Mobieltjes en Zo het recht de Overeenkomst schriftelijk, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden voor zover de Overmachttoestand dit rechtvaardigt. In het geval van (niet)levering ontstaat laatstbedoeld recht indien de Overmachttoestand langer dan dertig dagen duurt.

8.4 Onder Overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Mobieltjes en Zo niet kan worden toegerekend, doordat zij niet te wijten is aan schuld van Mobieltjes en Zo, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Mobieltjes en Zo komt. Hieronder is in ieder geval begrepen het geval, dat Mobieltjes en Zo door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten.
Onder Overmacht wordt verder onder meer begrepen:

 1. Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan;
 2. Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Mobieltjes en Zo;
 3. Transportmoeilijkheden of belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar Mobieltjes en Zo toe, of van Mobieltjes en Zo naar de Opdrachtgever wordt gehinderd of belemmerd.
 4. De aanvraag van de Opdrachtgever wordt niet door de betreffende Provider gehonoreerd.

8.5 In geval van Overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade) vergoeding.

8.6 Mobieltjes en Zo zal nimmer jegens derden verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan Mobieltjes en Zo jegens de Opdrachtgever zou zijn.

9. Reclame

9.1 De Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van de zaken te onderzoeken of deze aan de Overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten over een door Mobieltjes en Zo geleverde zaak, dienen door de Opdrachtgever terstond aan Mobieltjes en Zo schriftelijk en gemotiveerd, binnen uiterlijk twee werkdagen na aflevering, per e-mail (info@mobieltjesenzo.nl), dan wel schriftelijk (Mobieltjes en Zo, Forum 5, 9401EE Assen, Drenthe) te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Mobieltjes en Zo geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen.

9.2 Indien de Opdrachtgever binnen bovengenoemde termijn aantoont dat de zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Mobieltjes en Zo de keuze deze zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

9.3 Indien de Opdrachtgever gebruikerssporen op de aan hem door Mobieltjes en Zo geleverde zaken heeft aangebracht, zoals het verbreken van verzegelingen of het openen van niet meer te sluiten verpakkingen, vervalt zijn recht op reclame, tenzij eerst hierdoor het gebrek kon worden geconstateerd.

10. Garantie

10.1 Mobieltjes en Zo garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de eisen van de bruikbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de Overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

10.2 Op elk van de Mobieltjes en Zo geleverde zaken geldt de fabrieksgarantietermijn en de voorwaarden die de fabriek stelt aan de uitoefening van de garantie.

10.3 Onverminderd hetgeen in bovenstaande artikelen beschreven is, kan de Opdrachtgever geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepaling indien:

 1. de Opdrachtgever wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen,waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Mobieltjes en Zo zijn verricht;
 2. de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;
 3. de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of van andere van buitenkomende oorzaken of onheilen;
 4. de Opdrachtgever de zaken heeft verwaarloosd;
 5. de Opdrachtgever de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Opdrachtgever behoort te komen.

10.4 Mobieltjes en Zo draagt op verzoek zorg voor de reparatie van een door Mobieltjes en Zo geleverd defect toestel. De Opdrachtgever dient daartoe het toestel naar Mobieltjes en Zo te zenden met daarbij gevoegd een kopie van de aankoopfactuur, een volledig ingevuld reparatieformulier (beschikbaar op www.Mobieltjes en Zo) en een duidelijke omschrijving van de klacht c.q. het defect. De kosten voor het transport van het toestel naar Mobieltjes en Zo komen voor rekening van de Opdrachtgever. De kosten voor het transport van het gerepareerde toestel komen voor rekening van Mobieltjes en Zo.

10.5 Mobieltjes en Zo biedt het te repareren toestel aan bij een door de fabrikant aangewezen reparateur/servicedienst. Mobieltjes en Zo is geen partij bij de beoordeling en afhandeling van de reparatie en kan tevens geen invloed uitoefenen op de duur van de reparatie.

10.6 In een uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat een door Mobieltjes en Zo geleverde mobiele telefoon bij ontvangst reeds stuk is (men spreekt van een DOA: Dead On Arrival). DOA telefoons worden gerepareerd en niet omgeruild. Voor de reparatie van DOA?s gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere reparaties.

10.7 Mobieltjes en Zo is gerechtigd ter reparatie aangeboden producten in bewaring te houden totdat de Opdrachtgever de eventueel uit de reparatie voortvloeiende kosten welke niet onder de garantie vallen heeft voldaan aan Mobieltjes en Zo. Mobieltjes en Zo behoudt zich het recht voor na 3 maanden de vordering via de verkoop van het product te incasseren.

10.8 Tijdens de periode dat de Opdrachtgever geen beschikking heeft over het toestel worden eventuele abonnements- en belkosten op de gebruikelijke wijze in rekening gebracht door de Provider. Een defect toestel is geen grond voor schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst en/of het contract mobiele telefonie.

11. Toepasselijk recht en geschillenregeling

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen Mobieltjes en Zo en de Opdrachtgever ontstaan uit deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Assen. Mobieltjes en Zo behoudt evenwel het recht vorderingen, al dan niet gelijktijdig, aanhangig te maken tegen de Opdrachtgever bij andere bevoegde rechterlijke instanties. Geschillen tussen Mobieltjes en Zo en de Consument over de totstandkoming of uitvoering van Overeenkomsten met betrekking tot door Mobieltjes en Zo te leveren of geleverde zaken en diensten, kunnen, zowel door Mobieltjes en Zo als de Consument worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Qshops.org (www.qshops.org).

11.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten gesloten na 28 maart 2010